ปัญหาเรื่องนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ถาม : ประเด็นปัญหาการโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค โดยอาศัยอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 70 หมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบ้าน จัดสรรแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและทรัพย์สินจากผู้จัดสรรที่ดิน เนื่องจากผู้จัดสรรที่ดินไม่ยอมมาทำการโอนที่ดินให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ให้อำนาจเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้า พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา จดทะเบียนโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลหมู่ บ้านจัดสรรได้ แต่ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ไม่ สามารถดำเนินการตามมาตรา 70 ได้ จะมีวิธีการและแนวทางอย่างไรในการโอนทรัพย์สินที่ ดินอันเป็นสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ตอบ : กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอแก้กฎหมายให้สามารถบังคับได้
ข้อมูลถาม - ตอบ โดย คุณอิสระ บุญยัง อุปนายกฝ่ายวิชาการ