ปัญหานิติบุคคลบ้านจัดสรรและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ถาม : ประเด็นการเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีที่ ยังไม่ได้รับโอนที่ดินอันเป็นที่ดินสาธารณูปโภคจากผู้จัดสรรที่ดิน
ตอบ : 1.หมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับโอนที่ดินอันเป็น
สาธารณูปโภคและทรัพย์สินจากผู้จัดสรรที่ดิน  จะสามารถเรียกเก็บค่าบำรุงรักษา
สาธารณูปโภค จากสมาชิกตามข้อบังคับของนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้หรือไม่


ตอบ ถ้ายังไม่โอนสาธารณูปโภค ผู้จัดสรรที่ดินก็ยังมีหน้าที่ต้องดูแลต่อไป แต่ถ้าเป็นกรณีอนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ซึ่งจัดตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา 70 วรรค 4 ก็สามารถเรียกเก็บค่าบำรุงรักษา สาธารณูปโภคได้เลย

2.หมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการโอนที่ดินอัน เป็นสาธารณูปโภคและทรัพย์สินจากผู้จัดสรรที่ดิน หากเกิดกรณีบุคคลภายนอกเข้ามา ภายในหมู่บ้านและทำให้ทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเสียหาย จะสามารถแจ้ง ความดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกได้หรือไม่ ตอบ ไม่ได้
ข้อมูลถาม - ตอบ โดย คุณอิสระ บุญยัง อุปนายกฝ่ายวิชาการ