ปัญหานิติบุคคลบ้านจัดสรรและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ถาม : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ไม่ยอมรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคจากผู้จัดสรรที่ดิน โดย อ้างว่าผู้จัดสรรไม่ยอมซ่อมแซมทรัพย์สินก่อนส่งมอบ
ตอบ : ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพดังที่ได้จัดทำขึ้น ดังนั้น ผู้
จัดสรรต้องส่งมอบสาธารณูปโภค  ซึ่งอยู่ในสภาพดีดังที่ได้จัดทำขึ้น  การที่นิติบุคคลไม่
ยอมรับโอนสาธารณูปโภค ถือว่ามีเหตุอันควร
ข้อมูลถาม - ตอบ โดย คุณอิสระ บุญยัง อุปนายกฝ่ายวิชาการ