วัตถุประสงค์ & นโยบายสมาคม

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดิน สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า บ้านและที่ดิน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายเน้นด้านความร่วมมือกับภาครัฐบาล และในนาม 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในการผลักดันมาตรการร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมนโยบายและมาตรการในการใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นจักรกลที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม

นโยบาย

  1. ปรับกลยุทธ์และส่งเสริมแนวความคิดที่จะพัฒนามาตรการในอันที่จะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคตลาดที่อยู่อาศัยให้เติบโตอย่างสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนและปัญหาความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยคำนึงถึงปัจจัยการปรับกลยุทธ์ทางด้าน SUPPLY ทั้งในด้านทำเล รูปแบบที่อยู่อาศัยและระดับราคา เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง Demand และ Supply
  2. ร่วมมือและสนับสนุนทั้งในนามสมาคมและในนาม 3 สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในการผลักดันมาตรการร่วมกับภาครัฐตลอดจนสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมนโยบายและมาตรการในการใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นจักรกลที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม
  3. ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและทิศทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังสมาชิกของสมาคม เพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นกรอบในการวางแผนงานธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
  5. เชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบมาจากระเบียบข้อบังคับของทางการ