สมัครสมาชิก

ระเบียบการเป็นสมาชิก

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคม จะต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการสมาคมตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมเป็นผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
 2. การพิจารณาคำขอสมัครเป็นสมาชิก เลขาธิการสมาคมจะนำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราวต่อไป หลังจากที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับ หรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว เลขาธิการสมาคมจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติในหนังสือแจ้งดังกล่าว
 3. สมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว
 4. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งผู้แทน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ 1 คน เพื่อปฏิบัติกิจการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้น ในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทน หรือแต่งตั้งผู้แทนรับช่วงมิได้
 5. การขาดจากสมาชิกภาพ จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ตายหรือสิ้นสภาพโดยนิติบุคคล
  2. ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
  3. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการของสมาคม
  4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  5. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  7. การลงมติจากคณะกรรมการของสมาคมโดยลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดด้วยเหตุผลด้งนี้  คือ  i) เจตนากระทำการใดๆที่ทำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง   ii) เจตนาละเมิดข้อบังคับ และ iii) ไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมให้แก่สมาคมเกินกว่า 1 ปี โดยปราศจากเหตุผลอันควร

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของสมาคม มติที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด
 2. ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
 4. ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีให้แก่สมาคมตามกำหนด
 5. สมาชิกผู้ใด เปลี่ยนชื่อ นามสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทน จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 1. ได้รับการช่วยเหลือและการสงเคราะห์จากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
 2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมฯในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคมหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
 4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
 5. สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
 6. ได้รับข่าวสารข้อมูลด้านกฎหมาย กฎกระทรวง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ประกาศใช้
 7. ได้รับวารสาร HOUSINGBIZ ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 8. ได้รับส่วนลดพิเศษจากการซื้อบูธงานมหกรรมบ้านและคอนโด
 9. ได้รับส่วนลดพิเศษจากอัตราค่าเข้าร่วมสัมมนาและดินเน่อร์ทอล์ค
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งแฟกซ์มาที่ : 02-440-1276 หรือ อีเมล : admin@housingbiz.org หรือกรอกข้อมูลในเว็บไซด์ตามที่ระบุข้างล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ