วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันหลักของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรของประเทศ และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรในการพัฒนาความรู้ วิชาการ ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมในทุกสาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้านจัดสรร โดยมีเป้าประสงค์ให้ธุรกิจบ้านจัดสรรเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้บริโภค และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


พันธกิจ 

1.ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.สร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน และวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3.ส่งเสริมให้มีการดำเนินงาน CSR เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน

4.เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการก่อสร้าง ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ

5.ส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ

6.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก

7.มุ่งเน้นการพัฒนาสมาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานของคณะกรรมการ และความต้องการของสมาชิก