คณะกรรมการสมาคม

{ นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา }

รศ.ญาณเดช ทองสิมา

ปี 2524-2525, 2527-2528

คุณชวน ตั้งมติธรรม

ปี 2528-2532

คุณสมชาติ อุบลชาติ

ปี 2538-2540

คุณอัศวิน วิภูศิริ

ปี 2536-2538

คุณสายัณห์ มั่นเหมาะ

ปี 2532-2536

คุณไชยยันต์ ชาครกุล

ปี 2540-2546

คุณประสงค์ เอาฬาร

ปี 2546-2552

คุณอิสระ บุญยัง

ปี 2552-2556

คุณอธิป พีชานนท์

ปี 2556-2562

{ นายกสมาคม }

คุณวสันต์ เคียงศิริ

นายกสมาคม

{ อุปนายกและประธานฝ่าย }

คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม

อุปนายกฝ่ายกฎหมาย

คุณสุนทร สถาพร

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์

อุปนายกฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม

อุปนายกฝ่ายการเงิน

คุณสัมมา คีตสิน

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

{ เลขาธิการ }

คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง

เลขาธิการ

คุณวรัทภพ แพทยานันท์

เลขาธิการ

{ รองเลขาธิการ }

คุณชูรัชฎ์ ชาครกุล

รองเลขาธิการ

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

รองเลขาธิการ

คุณหัสกร บุญยัง

รองเลขาธิการ

{ นายทะเบียนและเหรัญญิก }

คุณวิชุตา ใจเที่ยง

เหรัญญิก

{ กรรมการ }

คุณมานะ จิระนภากุล

กรรมการ

ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล

กรรมการ

ดร.ทัพพ์เทพ ภัคกระนก

กรรมการ

คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์

กรรมการ

คุณองคฤทธิ์ พรหมโยธี

กรรมการ

คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์

กรรมการ

คุณธนัช เอาฬาร

กรรมการ