คำถามที่พบบ่อย

แนวคิด เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับ ปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนพร้อมกับการจัดระบบแปลงที่ดินใหม่ อันจะเป็นการเพิ่ม มูลค่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินแต่อย่างไร หากเป็นการรวบรวมที่ดินหลายๆ แปลงเข้าด้วยกันเป็นผืนใหญ่ แล้วจึงวางผังและจัดรูป แปลงที่ดินใหม่ทั้งหมด ให้มีระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานครบถ้วน และเพียงพอ ซึ่งการวางผัง และจัดรูปแปลงที่ดินใหม่เรียกว่า "การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่"

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แห่งใด แห่งหนึ่งของชุมชนโดยดำเนินการดังนี้

  • จัดสร้างบริการขั้นพื้นฐานของชุมชนหรือของเมืองตามแผนแม่บทโดยวิธี "การปันส่วนที่ดิน หรือการสละที่ดินเพื่อจัดสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ"
  • จัดหาเงินทุนในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้มาจาก "ที่ดินจัดหาประโยชน์" แปลงที่ดินทั้งหมด ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้เป็นไปตามผังแม่บทและแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินจะได้รับเอกสารสิทธิ์ตามที่ได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ "การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่" และ "การปันส่วนที่ดิน" คือ องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คำนิยาม

"การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่" คือ การนำแปลงที่ดินทุกแปลงในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่มารวมกัน แล้วจัดรูปแปลงที่ดินขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามผังโครงการ และแผนการ ใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วจึงออกเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินหลังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่แล้วให้กับ เจ้าของที่ดินเดิม

"แปลงที่ดินหลังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่" คือ แปลงที่ดินหลังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ที่จัด ให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ

"การกำหนดรูปแปลงที่ดินใหม่" คือ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากแปลงที่ดิน เดิมไปยังแปลงที่ดินหลังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่

"การปันส่วนที่ดิน" คือ การที่เจ้าของที่ดินจะสละที่ดินบางส่วนของตนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามกระบวนการของการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ การปันส่วนที่ดินจะต้องเป็นธรรมสำหรับ เจ้าของที่ดินทุกรายที่ดินจากการปันส่วนที่ดินจะนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้

  • เพื่อเป็น "ที่ดินสำหรับการบริการขั้นพื้นฐาน" ของเมืองหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน สวนสาธารณะ ที่ว่าง และคลอง ฯลฯ
  • เพื่อเป็น "ที่ดินจัดหาประโยชน์ หรือ พื้นที่สงวนไว้เพื่อจัดประโยชน์" เพื่อจะทำการขายนำ เงินมาใช้เป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการ

ที่มาข้อมูล: สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

Q: ถ้าต้องการโอนถนนในโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์จะทำได้หรือไม่ อย่างไร

A: การโอนถนนที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ไม่สามารถกระทำได้ในทันที เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 บัญญัติให้ผู้จัดสรรที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน หากต้องการพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้

(1) แจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน

(2) หากไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรที่ดินได้ ผู้จัดสรรที่ดินต้องเสนอแผนงานวิธีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา และหากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดไม่อนุมัติแผนงานวิธีการที่เสนอ จึงสามารถดำเนินการตาม

(3) ผู้จัดสรรที่ดินขอจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์